PoshCode Archive  Artifact [250c5e1e2e]

Artifact 250c5e1e2edcf997da4303f57ec169ff7b0881de224de8931d6e9036fd5def6b:

 • File WMI-Explorer.ps1 — part of check-in [900fbb670b] at 2018-06-10 13:44:03 on branch trunk — Fixed issues with namespaces/Methods and properties of classes now are placed at one ListView for quick navigation/Now it do not use Get-WmiObject cmdlet to access wmi objects/See screenshot at http://savepic.org/4765709.jpg (user: greg zakharov size: 25232)

# encoding: ascii
# api: powershell
# title: WMI Explorer
# description: Fixed issues with namespaces/Methods and properties of classes now are placed at one ListView for quick navigation/Now it do not use Get-WmiObject cmdlet to access wmi objects/See screenshot at http://savepic.org/4765709.jpg
# version: 2.03
# type: function
# author: greg zakharov
# license: CC0
# function: Get-UserStatus
# x-poshcode-id: 4639
# x-archived: 2013-11-27T11:05:31
# x-published: 2013-11-25T18:48:00
#
#
function Get-UserStatus {
 $script:usr = [Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()
 return (New-Object Security.Principal.WindowsPrincipal $usr).IsInRole(
  [Security.Principal.WindowsBuiltInRole]::Administrator
 )
}

function Get-ImageFromString($img) {
 [Drawing.Image]::FromStream((New-Object IO.MemoryStream(
  ($$ = [Convert]::FromBase64String($img)), 0, $$.Length))
 )
}

function Get-NameSpaces([String]$root) {
 (New-Object Management.ManagementClass(
   $root, [Management.ManagementPath]'__NAMESPACE', $null
  )
 ).PSBase.GetInstances() | % {
  return (New-Object Windows.Forms.TreeNode).Nodes.Add($_.Name)
 }
}

function Get-SubNameSpaces([Windows.Forms.TreeNode[]]$nodes) {
 foreach ($nod in $nodes) {
  Get-NameSpaces ('root\' + $nod.FullPath) | % {$nod.Nodes.Add($_)}
 }
}

function Reset-AllMessages {
 $lvList2, $lvList3, $lvList4 | % {$_.Items.Clear()}
 $rtbText.Clear()
 $sbLbl_2, $sbLbl_3, $sbLbl_4 | % {$_.Text = [String]::Empty}
}

$mnuMore_Click= {
 $toggle =! $mnuMore.Checked
 $mnuMore.Checked = $toggle
 $scSplt1.Panel2Collapsed =! $toggle
}

$mnuSBar_Click= {
 $toggle =! $mnuSBar.Checked
 $mnuSBar.Checked = $toggle
 $sbStrip.Visible = $toggle
}

$mnuText_Click= {
 $toggle =! $mnuText.Checked
 $mnuText.Checked = $toggle
 $rtbText.Clear()
}

$tvRoots_AfterSelect= {
 $lvList1.Items.Clear()
 Reset-AllMessages
 
 if ($tvRoots.SelectedNode) {
  $cur = 'root\' + $tvRoots.SelectedNode.FullPath
  $sbLbl_2.Text = $cur
  
  (New-Object Management.ManagementClass(
    ('root\' + $tvRoots.SelectedNode.FullPath), $obj
   )
  ).PSBase.GetSubclasses($enm) | % {
   $itm = $lvList1.Items.Add($_.Name, 1)
   try {$itm.SubItems.Add($_.PSBase.Qualifiers.Item("Description").Value)}
   catch {$itm.SubItems.Add("<Not described>")}
  }
  
  $lvList1.AutoResizeColumns([Windows.Forms.ColumnHeaderAutoResizeStyle]::ColumnContent)
  $sbLbl_1.Text = "Total Classes: " + $lvList1.Items.Count.ToString()
 }
}

$lvList1_Click= {
 Reset-AllMessages
 
 for ($i = 0; $i -lt $lvList1.Items.Count; $i++) {
  if ($lvList1.Items[$i].Selected) {
   $path = $cur + ":" + $lvList1.Items[$i].Text
   $sbLbl_2.Text = $path
   
   $wmi = (New-Object Management.ManagementClass($path, $obj)).PSBase

   $wmi.Methods | % {
    $itm = $lvList2.Items.Add($_.Name, 2)
    $itm.SubItems.Add($_.Origin)
    $itm.SubItems.Add([String]::Empty)
    $itm.SubItems.Add([String]::Empty)
    $itm.SubItems.Add([String]::Empty)
    try {
     $itm.SubItems.Add($_.PSBase.Qualifiers["Description"].Value)
    }
    catch {
     $itm.SubItems.Add([String]::Empty)
    }
   }

   $wmi.Properties | % {
    $itm = $lvList2.Items.Add($_.Name, 3)
    $itm.SubItems.Add([String]::Empty)
    $itm.SubItems.Add($_.Type.ToString())
    $itm.SubItems.Add($_.IsLocal.ToString())
    $itm.SubItems.Add($_.IsArray.ToString())
    try {
     $itm.SubItems.Add($_.PSBase.Qualifiers["Description"].Value)
    }
    catch {
     $itm.SubItems.Add([String]::Empty)
    }
   }

   $wmi.Derivation | % {$lvList3.Items.Add($_, 1)}

   $wmi.Qualifiers | % {
    $itm = $lvList4.Items.Add($_.Name, 4)
    $itm.SubItems.Add($_.Value.ToString())
    $itm.SubItems.Add($_.IsAmended.ToString())
    $itm.SubItems.Add($_.IsLocal.ToString())
    $itm.SubItems.Add($_.IsOverridable.ToString())
    $itm.SubItems.Add($_.PropagatesToInstance.ToString())
    $itm.SubItems.Add($_.PropagatesToSubclass.ToString())
   }

   if ($mnuText.Checked) {
    $ErrorActionPreference = 0
    $wmi.GetInstances() | % {
     $rtbText.AppendText("$('=' * 100)`n")
     foreach ($prop in $_.PSBase.Properties) {
      $rtbText.SelectionFont = $bold
      $rtbText.AppendText($prop.Name + ": ")
      $rtbText.SelectionFont = $norm

      if ($prop.Value -eq $null) {
       $rtbText.AppendText("`n")
      }
      elseif ($prop.IsArray) {
       $ofs = "`n"
       $rtbText.AppendText("$($prop.Value)")
       $ofs = $null
       $rtbText.AppendText("`n")
      }
      else {
       $rtbText.AppendText("$($prop.Value)`n")
      }
     }
     $rtbText.AppendText("`n$('=' * 100)`n")
    }
    $ErrorActionPreference = 2
   }
  }
 }
 
 $lvList2.AutoResizeColumns([Windows.Forms.ColumnHeaderAutoResizeStyle]::ColumnContent)
 if ($lvList3.Items.Count -ne 0) {
  $lvList3.AutoResizeColumns([Windows.Forms.ColumnHeaderAutoResizeStyle]::ColumnContent)
 }
 $sbLbl_3.Text = "Methods: " + $wmi.Methods.Count.ToString()
 $sbLbl_4.Text = "Properties: " + $wmi.Properties.Count.ToString()
}

$frmMain_Load= {
 if (Get-UserStatus) {
  Get-NameSpaces 'root' | % {$tvRoots.Nodes.Add($_)}
  Get-SubNameSpaces $tvRoots.Nodes
  
  $obj = New-Object Management.ObjectGetOptions
  $enm = New-Object Management.EnumerationOptions
  #set both "True"
  $obj.UseAmendedQualifiers = $true
  $enm.EnumerateDeep = $true
  
  $sbLbl_1.Text = "Ready"
 }
 else {
  $sbLbl_1.Font = New-Object Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 8, [Drawing.FontStyle]::Bold)
  $sbLbl_1.ForeColor = "Crimson"
  $sbLbl_1.Text = ($usr.Name + " is not an administrator.")
 }
}

function frmMain_Show {
 [void][Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Windows.Forms")
 [Windows.Forms.Application]::EnableVisualStyles()
 #
 #fonts
 #
 $bold = New-Object Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 8, [Drawing.FontStyle]::Bold)
 $norm = New-Object Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 8, [Drawing.FontStyle]::Regular)
 #
 #resources
 #
 $ico = [Drawing.Icon]::ExtractAssociatedIcon(($PSHome + '\powershell.exe'))
 #
 #namespace picture
 #
 $img1 = "Qk1mAgAAAAAAADYAAAAoAAAADQAAAA4AAAABABgAAAAAADACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA//////" + `
     "//////////////////////////////////////////////AP///////////wAAAAAAAAAAAP///wAA" + `
     "AAAAAAAAAP///////////wD///////8AAAAAAAD///////////////////8AAAAAAAD///////8A//" + `
     "//////AAAAAAAA////////////////////AAAAAAAA////////AP///////wAAAAAAAP//////////" + `
     "/////////wAAAAAAAP///////wD///////8AAAAAAAD///////////////////8AAAAAAAD///////" + `
     "8A////////AAAAAAAA////////////////////AAAAAAAA////////AAAAAAAAAAAAAP//////////" + `
     "/////////////////wAAAAAAAAAAAAD///////8AAAAAAAD///////////////////8AAAAAAAD///" + `
     "////8A////////AAAAAAAA////////////////////AAAAAAAA////////AP///////wAAAAAAAP//" + `
     "/////////////////wAAAAAAAP///////wD///////8AAAAAAAD///////////////////8AAAAAAA" + `
     "D///////8A////////////AAAAAAAAAAAA////AAAAAAAAAAAA////////////AP//////////////" + `
     "/////////////////////////////////////wA="
 #
 #class picture
 #
 $img2 = "Qk02BQAAAAAAADYEAAAoAAAAEAAAABAAAAABAAgAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAA////AN" + `
     "ju9gDYm1sA+O7jAMS3rQAUquEA/ez9ANrv9gDTZdIA2+/3AJeAbwCZMwAADGKBAI0tjAAOeJ4A/fD9" + `
     "AP/NmQD97f0A+q36ANxw2wAXmMgAbNbzAPuY+gCF4fUAUMvxAFDL8gA0wO8A997iAOm0fAC1YzUA+v" + `
     "TtABy17QDZbNgAa9f0AB217gA1wPAAHbXtALM8sgCF4PUAhuH0APnw5wD68uoAT8vxABy27gBr1vQA" + `
     "yXNDAIbh9QAvvu8ANMDwAPnx6QD///8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" + `
     "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" + `
     "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" + `
     "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" + `
     "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" + `
     "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" + `
     "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" + `
     "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" + `
     "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" + `
     "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" + `
     "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" + `
     "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" + `
     "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" + `
     "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" + `
     "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIyMjIyMjIyMjIAAwAyMjIyMjIyMjIyMjIAMQsDADIyMj" + `
     "IyMjIyMjIyHh0CCwMAMjIyMjIyMjIECgIQHAILAwAyMjIyMjIyBDIDAhAcAgsDMjIyADIyMgQyMgMC" + `
     "EC0oADIyAAcAMjIEMjIyGwIpADIyAAcOBwAyBDIyBg0bADIyAAcOKw4HAAQyBiUTDREAMgEOKhovDA" + `
     "oKCiASFhMNEQAFFyEYMCIMATIGCBIWEw0RAQUuFRkjHwwBMgYIEggGAAAJBSYVGRokDAEADwgPADIy" + `
     "AAkFJywYFAEAMgAPADIyMjIACQUXFAEAMjIyADIyMjIyMgAJBQEAMjIyMjIyMjI="
 #
 #method picture
 #
 $img3 = "Qk3mBAAAAAAAADYEAAAoAAAAEAAAAAsAAAABAAgAAAAAALAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAA0GnPAK" + `
     "61rADw1fAAq/D3APuY+gDvpe4ArNXVALxvuwDy2/IAfi5+AKlQqACePJ4Aq+XpAPPg8gD7q/oAfS18" + `
     "APuZ+gDVb9UAl1KWAN6Y3QDUbtMA+5v6AOzS7ACtu7UAjjWNAK6kmADkyuQA4q/iAOyR6wCqUqkAci" + `
     "RxAO3Y7QDuvu4A+5/6AKzOzAD05vQAj0aOAJFOkADr0esArpmKANJt0QCWOJUA8OPwAO+d7gDz4/MA" + `
     "qE+nAPuu+gCr4uUAp1CmAOjR6AB7K3oA55jmAK6nnADmzOYA46zjAKzEwQDqkOkAgDB/AKpQqQB/MH" + `
     "4AfC58AHUndQDPiM8A////AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" + `
     "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" + `
     "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" + `
     "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" + `
     "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" + `
     "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" + `
     "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" + `
     "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" + `
     "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" + `
     "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" + `
     "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" + `
     "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" + `
     "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" + `
     "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD8/Pz8/Pz8/Pz8/Fh41Pz8/Pz8/Pz8/Pz8/Hwo5PSY/Pz" + `
     "8/Pz8/Pz8/MToACSkyAj8/Ay8iFzQ/GgooFDsLGA8/Pz8/Pz8/Px0AEQcTJAsJPwMMBjcBGT8tKAcF" + `
     "ISsSPD8/Pz8/Pz8/MAcFFQQQMyU/Pz8DBgEnPz4bDgQEOD4jPz8/Pz8/Pz8CPiAuHD4NPz8/Pz8/Pz" + `
     "8/Pwg+Nj4sPz8/Pz8/Pz8/Pz8/CD4qPz8/"
 #
 #property picture
 #
 $img4 = "Qk02BQAAAAAAADYEAAAoAAAAEAAAABAAAAABAAgAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAxK+iAP" + `
     "///wD7/f8AVE5GAN+dfQBu6/8Aj6SsAP//9gBo7f8AVE9NAPzw6ADRyMEA0sjBAEphcABST0sAS2Fw" + `
     "AP///gACIS4AUk9MAHLh+QAVJzMAQaxTAFdNWQD+/v0Aeo+ZAOfr7QB6zeIA//nsADKy3wAVk8QAKZ" + `
     "c/ANnPyABhwd4AMDpPAP/l1gDCyNAA+OLSAKOsuABZeFsA+/TvAHx1cwCnkokAMp5BADG76gBdXGAA" + `
     "adv2AFOElQBXa4AAwsrOAH/j+QDf5OUA/d7LAP328gDRx8AAUmBnANq6qgC/yM0A/8WkAEBmUQCTtp" + `
     "kAhcyFAP/w4QCa06QAEajsAGrd9wD/6tIAGIwyAP77+ACAl6MAXnWEAAsQGwBccYAAHGYpAP/p3ABp" + `
     "nIkALqnWAPvu5gD/7eMAW21/AFjS8wCBprUAU1BMAIPh9gCknZYA/+LQACK6+gCw6/oAEAcKAP36+A" + `
     "BBPVAAT1ZlAEvH7QBYmK4AcMF9APHKtwD/6tUAcuL6AP7+/ABfoqYA//78ABRijgBRTksA+uneALCt" + `
     "rAD/+/kAQVxyANPJwgBWz/IAVL3cANTZ3QBOS0sAgJagAFCQjABAw+0AZ9f0AOXJuQBRcosAlbjEAO" + `
     "PZ0wBzhZMA4unpAIbT5QAdmcgAVlFNAB/Q/wD///8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" + `
     "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" + `
     "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" + `
     "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" + `
     "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" + `
     "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" + `
     "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" + `
     "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" + `
     "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" + `
     "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH19fX19fX19fX19fX19fX0obgkJCXtRDhIOZQN9fX19Hw" + `
     "ECAgcHBxs9X0EDfX19fQwBAABoAAAAAAAzA319fX0MAQICY1gnTGYkVAN9fX19agEAABAAAAAAACID" + `
     "fX19fTUBAgIBF0M0CgpJA319fX0LAQICAQFhZ2l2TQN9fX19CwF4RTIBMA1LRixTfX07SAReBnkPKQ" + `
     "0gFnwUVxFaJkIEOXMGUg8aNghZHHodZDoeBAQENwYxLgghLU9xKz9wKn19fX0ZLwhcBRNAa1tVYhV9" + `
     "fX19I1ZOBQUFYHJsdEo8fX19fSV1bVBEbxh3Rzg+XX19fX19fX19fX19fX19fX0="
 #
 #qualifier picture
 #
 $img5 = "Qk32AgAAAAAAADYAAAAoAAAADgAAABAAAAABABgAAAAAAMACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4evr//" + `
     "//////////////////////////////////////////////////AACZqKyZqKyZqKyZqKyZqKyZqKyZ" + `
     "qKyZqKyZqKyZqKyZqKyZqKyZqKz///8AAJmorP///+Ts7eTs7eTs7eTs7eTs7eTs7eTs7OTs7OTs7O" + `
     "Ps7JmorP///wAAmais////5+7u5+7v5+7v5+7v////////////////5+7u5u7umais////AACZqKz/" + `
     "///n7u7n7u/n7u+ZqKyZqKyZqKyZqKzn7u7n7u7m7u6ZqKz///8AAJmorP///+rw7+rw7////5morP" + `
     "///////////////+rw7+rv75morP///wAAmais////6vDvmaismaismaismaismaismais6vDv6vDv" + `
     "6u/vmais////AACZqKz////s8fCZqKz////////////////////////s8fHs8fGZqKz///8AAJmorP" + `
     "///+zx8JmorJmorJmorJmorJmorJmorOzx8ezx8ezx8ZmorP///wAAmais////7/Lwmais////7/Lx" + `
     "////////////////7vLx7/Lwmais////AACZqKz////v8vCZqKz///+ZqKyZqKyZqKyZqKzu8vHu8v" + `
     "Hv8vCZqKz///8AAJmorP////Dz8ZmorP///5morP////////////////Dz8f///5morP///wAAmais" + `
     "////8PPxmaismaismaismaismaismais8PPxmaismaismais7/PxAACZqKz////09PL19PP19PP19P" + `
     "P09PP09PP09PP09POZqKyZqKz08/P08/MAAJmorP///////////////////////////////////5mo" + `
     "rPTz8/Tz8/Tz8wAAmaismaismaismaismaismaismaismaismaismais9PTy9PTz9PTz9PTzAAA="
 #
 #form objects
 #
 $frmMain = New-Object Windows.Forms.Form
 $mnuMain = New-Object Windows.Forms.MenuStrip
 $mnuFile = New-Object Windows.Forms.ToolStripMenuItem
 $mnuExit = New-Object Windows.Forms.ToolStripMenuItem
 $mnuView = New-Object Windows.Forms.ToolStripMenuItem
 $mnuMore = New-Object Windows.Forms.ToolStripMenuItem
 $mnuSbar = New-Object Windows.Forms.ToolStripMenuItem
 $mnuTune = New-Object Windows.Forms.ToolStripMenuItem
 $mnuText = New-Object Windows.Forms.ToolStripMenuItem
 $mnuHelp = New-Object Windows.Forms.ToolStripMenuItem
 $mnuInfo = New-Object Windows.Forms.ToolStripMenuItem
 $scSplt1 = New-Object Windows.Forms.SplitContainer
 $scSplt2 = New-Object Windows.Forms.SplitContainer
 $scSplt3 = New-Object Windows.Forms.SplitContainer
 $tvRoots = New-Object Windows.Forms.TreeView
 $tabCtrl = New-Object Windows.Forms.TabControl
 $tpPage1 = New-Object Windows.Forms.TabPage
 $tpPage2 = New-Object Windows.Forms.TabPage
 $tpPage3 = New-Object Windows.Forms.TabPage
 $lvList1 = New-Object Windows.Forms.ListView
 $lvList2 = New-Object Windows.Forms.ListView
 $lvList3 = New-Object Windows.Forms.ListView
 $lvList4 = New-Object Windows.Forms.ListView
 $chCol_1 = New-Object Windows.Forms.ColumnHeader
 $chCol_2 = New-Object Windows.Forms.ColumnHeader
 $chCol_3 = New-Object Windows.Forms.ColumnHeader
 $chCol_4 = New-Object Windows.Forms.ColumnHeader
 $chCol_5 = New-Object Windows.Forms.ColumnHeader
 $chCol_6 = New-Object Windows.Forms.ColumnHeader
 $chCol_7 = New-Object Windows.Forms.ColumnHeader
 $chCol_8 = New-Object Windows.Forms.ColumnHeader
 $chCol_9 = New-Object Windows.Forms.ColumnHeader
 $chCol10 = New-Object Windows.Forms.ColumnHeader
 $chCol11 = New-Object Windows.Forms.ColumnHeader
 $chCol12 = New-Object Windows.Forms.ColumnHeader
 $chCol13 = New-Object Windows.Forms.ColumnHeader
 $chCol14 = New-Object Windows.Forms.ColumnHeader
 $chCol15 = New-Object Windows.Forms.ColumnHeader
 $chCol16 = New-Object Windows.Forms.ColumnHeader
 $rtbText = New-Object Windows.Forms.RichTextBox
 $imgList = New-Object Windows.Forms.ImageList
 $sbStrip = New-Object Windows.Forms.StatusStrip
 $sbLbl_1 = New-Object Windows.Forms.ToolStripStatusLabel
 $sbLbl_2 = New-Object Windows.Forms.ToolStripStatusLabel
 $sbLbl_3 = New-Object Windows.Forms.ToolStripStatusLabel
 $sbLbl_4 = New-Object Windows.Forms.ToolStripStatusLabel
 #
 #mnuMain
 #
 $mnuMain.Items.AddRange(@($mnuFile, $mnuView, $mnuTune, $mnuHelp))
 #
 #mnuFile
 #
 $mnuFile.DropDownItems.AddRange(@($mnuExit))
 $mnuFile.Text = "&File"
 #
 #mnuExit
 #
 $mnuExit.ShortcutKeys = "Control", "X"
 $mnuExit.Text = "E&xit"
 $mnuExit.Add_Click({$frmMain.Close()})
 #
 #mnuView
 #
 $mnuView.DropDownItems.AddRange(@($mnuMore, $mnuSBar))
 $mnuView.Text = "&View"
 #
 #mnuMore
 #
 $mnuMore.Checked = $true
 $mnuMore.ShortcutKeys = "Control", "L"
 $mnuMore.Text = "Detai&ls Pane"
 $mnuMore.Add_Click($mnuMore_Click)
 #
 #mnuSBar
 #
 $mnuSBar.Checked = $true
 $mnuSBar.Text = "&Status Bar"
 $mnuSBar.Add_Click($mnuSBar_Click)
 #
 #mnuTune
 #
 $mnuTune.DropDownItems.AddRange(@($mnuText))
 $mnuTune.Text = "&Options"
 #
 #mnuText
 #
 $mnuText.ShortcutKeys = "F12"
 $mnuText.Text = "Read Instances"
 $mnuText.Add_Click($mnuText_Click)
 #
 #mnuHelp
 #
 $mnuHelp.DropDownItems.AddRange(@($mnuInfo))
 $mnuHelp.Text = "&Help"
 #
 #mnuInfo
 #
 $mnuInfo.Text = "About..."
 $mnuInfo.Add_Click({frmInfo_Show})
 #
 #scSplt1
 #
 $scSplt1.Dock = "Fill"
 $scSplt1.Orientation = "Horizontal"
 $scSplt1.Panel1.Controls.Add($scSplt2)
 $scSplt1.Panel2.Controls.Add($tabCtrl)
 $scSplt1.Panel2MinSize = 23
 $scSplt1.SplitterDistance = 330
 $scSplt1.SplitterWidth = 1
 #
 #scSplt2
 #
 $scSplt2.Dock = "Fill"
 $scSplt2.Panel1.Controls.Add($tvRoots)
 $scSplt2.Panel2.Controls.Add($scSplt3)
 $scSplt2.Panel1MinSize = 17
 $scSplt2.SplitterDistance = 30
 $scSplt2.SplitterWidth = 1
 #
 #tabCtrl
 #
 $tabCtrl.Controls.AddRange(@($tpPage1, $tpPage2, $tpPage3))
 $tabCtrl.Dock = "Fill"
 #
 #tpPage1
 #
 $tpPage1.Controls.AddRange(@($lvList3))
 $tpPage1.Text = "Derivation"
 $tpPage1.UseVisualStyleBackColor = $true
 #
 #lvList3
 #
 $lvList3.Columns.AddRange(@($chCol_9))
 $lvList3.Dock = "Fill"
 $lvList3.SmallImageList = $imgList
 $lvList3.Sorting = "Ascending"
 $lvList3.View = "Details"
 #
 #chCol_9
 #
 $chCol_9.Text = "Class"
 $chCol_9.Width = 130
 #
 #tpPage2
 #
 $tpPage2.Controls.AddRange(@($lvList4))
 $tpPage2.Text = "Qualifiers"
 $tpPage2.UseVisualStyleBackColor = $true
 #
 #lvList4
 #
 $lvList4.Columns.AddRange(@($chCol10, $chCol11, $chCol12, $chCol13, $chCol14, $chCol15, $chCol16))
 $lvList4.Dock = "Fill"
 $lvList4.FullRowSelect = $true
 $lvList4.MultiSelect = $false
 $lvList4.ShowItemToolTips = $true
 $lvList4.SmallImageList = $imgList
 $lvList4.Sorting = "Ascending"
 $lvList4.View = "Details"
 #
 #chCol10
 #
 $chCol10.Text = "Name"
 $chCol10.Width = 170
 #
 #chCol11
 #
 $chCol11.Text = "Value"
 $chCol11.Width = 130
 #
 #chCol12
 #
 $chCol12.Text = "IsAmended"
 $chCol12.Width = 70
 #
 #chCol13
 #
 $chCol13.Text = "IsLocal"
 $chCol13.Width = 50
 #
 #chCol14
 #
 $chCol14.Text = "IsOverridable"
 $chCol14.Width = 80
 #
 #chCol15
 #
 $chCol15.Text = "PropagatesToInstance"
 $chCol15.Width = 130
 #
 #chCol16
 #
 $chCol16.Text = "PropagatesToSubclass"
 $chCol16.Width = 130
 #
 #tpPage3
 #
 $tpPage3.Controls.AddRange(@($rtbText))
 $tpPage3.Text = "Instances"
 $tpPage3.UseVisualStyleBackColor = $true
 #
 #rtbText
 #
 $rtbText.Dock = "Fill"
 #
 #tvRoots
 #
 $tvRoots.Dock = "Fill"
 $tvRoots.ImageList = $imgList
 $tvRoots.Select()
 $tvRoots.Sorted = $true
 $tvRoots.Add_AfterExpand({Get-SubNameSpaces $_.Node.Nodes})
 $tvRoots.Add_AfterSelect($tvRoots_AfterSelect)
 #
 #scSplt3
 #
 $scSplt3.Dock = "Fill"
 $scSplt3.Orientation = "Horizontal"
 $scSplt3.Panel1.Controls.Add($lvList1)
 $scSplt3.Panel2.Controls.Add($lvList2)
 $scSplt3.SplitterWidth = 1
 #
 #lvList1
 #
 $lvList1.Columns.AddRange(@($chCol_1, $chCol_2))
 $lvList1.Dock = "Fill"
 $lvList1.FullRowSelect = $true
 $lvList1.MultiSelect = $false
 $lvList1.ShowItemToolTips = $true
 $lvList1.SmallImageList = $imgList
 $lvList1.Sorting = "Ascending"
 $lvList1.View = "Details"
 $lvList1.Add_Click($lvList1_Click)
 #
 #chCol_1
 #
 $chCol_1.Text = "Class"
 $chCol_1.Width = 130
 #
 #chCol_2
 #
 $chCol_2.Text = "Description"
 $chCol_2.Width = 130
 #
 #lvList2
 #
 $lvList2.AllowColumnReorder = $true
 $lvList2.Columns.AddRange(@($chCol_3, $chCol_4, $chCol_5, $chCol_6, $chCol_7, $chCol_8))
 $lvList2.Dock = "Fill"
 $lvList2.FullRowSelect = $true
 $lvList2.MultiSelect = $false
 $lvList2.ShowItemToolTips = $true
 $lvList2.SmallImageList = $imgList
 $lvList2.Sorting = "Ascending"
 $lvList2.View = "Details"
 #
 #chCol_3
 #
 $chCol_3.Text = "Name"
 $chCol_3.Width = 70
 #
 #chCol_4
 #
 $chCol_4.Text = "Origin"
 $chCol_4.Width = 90
 #
 #chCol_5
 #
 $chCol_5.Text = "Type"
 $chCol_5.Width = 70
 #
 #chCol_6
 #
 $chCol_6.Text = "IsLocal"
 $chCol_6.Width = 70
 #
 #chCol_7
 #
 $chCol_7.Text = "IsArray"
 $chCol_7.Width = 70
 #
 #chCol_8
 #
 $chCol_8.Text = "Description"
 $chCol_8.Width = 230
 #
 #imgList
 #
 $img1, $img2, $img3, $img4, $img5 | % {$imgList.Images.Add((Get-ImageFromString $_))}
 #
 #sbStrip
 #
 $sbStrip.Items.AddRange(@($sbLbl_1, $sbLbl_2, $sbLbl_3, $sbLbl_4))
 #
 #sbLbl_X
 #
 $sbLbl_1, $sbLbl_2, $sbLbl_3, $sbLbl_4 | % {$_.AutoSize = $true}
 $sbLbl_2.ForeColor = "DarkBlue"
 $sbLbl_3, $sbLbl_4 | % {$_.ForeColor = "DarkMagenta"}
 #
 #frmMain
 #
 $frmMain.ClientSize = New-OBject Drawing.Size(800, 600)
 $frmMain.Controls.AddRange(@($scSplt1, $sbStrip, $mnuMain))
 $frmMain.Icon = $ico
 $frmMain.MainMenuStrip = $mnuMain
 $frmMain.StartPosition = "CenterScreen"
 $frmMain.Text = "WMI Explorer"
 $frmMain.Add_Load($frmMain_Load)
 
 [void]$frmMain.ShowDialog()
}

function frmInfo_Show {
 $frmInfo = New-Object Windows.Forms.Form
 $pbImage = New-Object Windows.Forms.PictureBox
 $lblName = New-Object Windows.Forms.Label
 $lblCopy = New-Object Windows.Forms.Label
 $btnExit = New-Object Windows.Forms.Button
 #
 #pbImage
 #
 $pbImage.Image = $ico.ToBitmap()
 $pbImage.Location = New-Object Drawing.Point(16, 16)
 $pbImage.Size = New-Object Drawing.Size(32, 32)
 $pbImage.SizeMode = "StretchImage"
 #
 #lblName
 #
 $lblName.Font = New-Object Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9, [Drawing.FontStyle]::Bold)
 $lblName.Location = New-Object Drawing.Point(53, 19)
 $lblName.Size = New-Object Drawing.Size(360, 18)
 $lblName.Text = "WMI Explorer v2.03"
 #
 #lblCopy
 #
 $lblCopy.Location = New-Object Drawing.Point(67, 37)
 $lblCopy.Size = New-Object Drawing.Size(360, 23)
 $lblCopy.Text = "(C) 2013 greg zakharov forum.script-coding.com"
 #
 #btnExit
 #
 $btnExit.Location = New-Object Drawing.Point(135, 67)
 $btnExit.Text = "OK"
 #
 #frmInfo
 #
 $frmInfo.AcceptButton = $btnExit
 $frmInfo.CancelButton = $btnExit
 $frmInfo.ClientSize = New-Object Drawing.Size(350, 110)
 $frmInfo.ControlBox = $false
 $frmInfo.Controls.AddRange(@($pbImage, $lblName, $lblCopy, $btnExit))
 $frmInfo.FormBorderStyle = "FixedSingle"
 $frmInfo.ShowInTaskBar = $false
 $frmInfo.StartPosition = "CenterParent"
 $frmInfo.Text = "About..."
 $frmInfo.Add_Load($frmInfo_Load)

 [void]$frmInfo.ShowDialog()
}

frmMain_Show